GDPR

Informace pro zákazníky společnosti MS okna s.r.o. v souvislosti s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR)

Informace o rozsahu zpracovávání osobních údajů zákazníků společnosti MS okna s.r.o.

Vážená zákaznice/ Vážený zákazníku,

velice si vážíme Vaší dosavadní přízně a zájmu o naše výrobky. Soukromí a ochrana osobních údajů našich zákazníků jsou pro nás prioritou. Rádi bychom Vám proto poskytli následující důležité informace týkající se toho, jak společnost MS okna s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje.

Koho se toto oznámení týká?

Toto oznámení je určeno všem, kteří u nás v minulosti nakoupili zboží, a dále těm, kteří u nás učinili poptávku zboží a poskytli nám pro tyto účely své osobní údaje.

Nařízení GDPR

Počínaje dnem 25. května 2018 se bude ochrana osobních údajů fyzických osob v České republice řídit novými pravidly. Tato nová pravidla vychází z evropské legislativy, konkrétně z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“). Vedle Nařízení budou platit další speciální předpisy na ochranu osobních údajů.

V souladu s požadavky Nařízení bychom Vás tímto chtěli informovat o tom, jaké osobní údaje, v jakém rozsahu a pro jaké účely o Vás zpracováváme; zároveň bychom Vás chtěli seznámit s Vašimi právy, která Vám plynou z nového Nařízení.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost MS okna s.r.o., se sídlem Ohrazenice 315, 511 01 Turnov, IČO: 25417339, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Ústí nad Labem, sp. zn. C 16823 („my“ nebo „společnost“).

Jaké osobní údaje a proč zpracováváme?

Naše společnost zpracovává osobní údaje, které jste nám poskytl/a v souvislosti s nákupem nebo poptávkou zboží. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, poštovní a emailové adresy, tel. čísla, datum narození („osobní údaje“).

Vaše osobní údaje zpracováváme především za účelem vyřízení Vašeho nákupu či poptávky, za účelem následné péče a zkvalitňování služeb pro zákazníky, poskytnutí servisu, vyřízení reklamace apod. Poskytnutí osobních údajů pro tyto účely je dobrovolné, avšak bez jejich poskytnutí nemůžeme Vaši objednávku zboží, služeb nebo jiné plnění realizovat. Právním základem takového zpracování osobních údajů je tedy plnění smlouvy.

Vaše osobní údaje mohou být za výše popsanými účely předány našim prověřeným smluvním partnerům (zpracovatelům), a to zejm. montážním a servisním společnostem. Na vyžádání Vám poskytneme seznam všech těchto smluvních partnerů, kterým jsou Vaše osobní údaje předávány.

Současně nám také povinnost zpracovávat a uchovávat některé Vaše osobní údaje ukládají některé právní předpisy (např. uchovávání dat pro účetní a daňové účely, či pro uplatnění právních nároků).

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 10 let od jejich poskytnutí. Zajistíme, že po celou dobu zpracovávání a uchovávání budou Vaše osobní údaje zabezpečeny proti úniku nebo neoprávněným zásahům a nebudou zpřístupněny neoprávněným osobám.

Co byste dále měli vědět o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů?

Můžete kdykoliv vznést námitku proti konkrétnímu způsobu zpracování Vašich osobních údajů. Můžete se na nás také kdykoliv obrátit se žádostí o informace či vysvětlení ke zpracovávání Vašich osobních údajů (zejm. rozsah, kategorii, účel, povahu, příjemce a dobu zpracovávání) a požadovat k nim přístup. Máte právo požadovat od nás opravu nesprávných nebo nepřesných údajů, nebo dle okolností jejich likvidaci nebo výmaz nebo omezení jejich zpracování; máte právo na přenositelnost osobních údajů v rozsahu stanoveném právními předpisy (GDPR). Uvedená práva můžete uplatnit zdarma prostřednictvím zaslání Vaší žádosti nebo námitky, a to buď dopisem zaslaným na adresu správce, nebo e-mailem suchy@msokna.cz/. Máte právo podat stížnost nebo podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) pro případ, že máte podezření, že Vaše práva na ochranu osobních údajů byla porušena.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoliv dotazů či požadavků na informace nebo vysvětlení týkajících se ochrany osobních údajů kontaktujte našeho vedoucího suchy@msokna.cz/. Popř. poštou na adrese MS okna s.r.o., Turnov – Daliměřice 480, Průmyslová zóna Vesecko, 511 01 Turnov.

Informace o tom, jak společnost MS okna s.r.o. zpracovává osobní údaje, také naleznete na našich webových stránkách www.msokna.cz/.

Jakékoliv změny podmínek zpracovávání osobních údajů Vám budou předem oznámeny, resp. Vám bude umožněno s nimi vyslovit nesouhlas.

Děkujeme

Tým MS okna